دریافت و ارسال به سرور با کتابخانه volley

دریافت و ارسال به سرور با کتابخانه volley

volley یک کتابخونه سبک و سریع برای برقراری ارتباط ارسال و دریافت اطلاعات از سرور توسط برنامه اندرویده و کارکردن باهاش تقریبا خیلی ساده است.

برای افزودن کتاب خونه volley به برنامه خود کد زیر را در gradle قرار دهید و پروژه رو sync new کنید

Github : android-volley

compile 'com.mcxiaoke.volley:library:1.0.19'

برای دریافت متن به صورت string به صورت زیر عمل می کنیم

RequestQueue queue = Volley.newRequestQueue(this);

StringRequest stringRequest=new StringRequest(Request.Method.POST, url, new Response.Listener<String>() {
  @Override
  public void onResponse(String response) {

  }
}, new Response.ErrorListener() {
  @Override
  public void onErrorResponse(VolleyError error) {


  }
});
queue.add(stringRequest);

به جای کد Request.Method.POST می تونید Request.Method.GET رو استفاده کنید که بستگی به کد سمت سرورتون داره درواقع نوع متد ارتباط رو انتخاب میکنیم

نحوه ارسال پارامتر هم به صورت زیر انجام میشه

RequestQueue queue = Volley.newRequestQueue(this);
StringRequest stringRequest=new StringRequest(Request.Method.GET, url, new Response.Listener<String>() {
  @Override
  public void onResponse(String response) {
    
  }
}, new Response.ErrorListener() {
  @Override
  public void onErrorResponse(VolleyError error) {

  }
}){
  @Override
  public Map<String,String> getParams(){
    Map<String,String> params=new HashMap<>();
    params.put("id","12");
    return params;
  }
};
queue.add(stringRequest);

در این مثال پارامتر id با مقدار 12 را به سرور به صورت GET ارسال و پاسخ سرور را در قسمت onResponse دریافت میکنیم