توابع مهم و کاربردی php قسمت اول

توابع مهم و کاربردی php قسمت اول

در این پست یک سری از توابع مهم و پرکاربرد php را قرار دادیم

این تابع بیشتر به درد پارسی زبان ها می خوره با قرار دادن یکی از کد های کلمات فارسی به شکل صحیح خودشون نشان داده می شوند و متن ها را به صورت utf-8 نمایش می دهد

header('Content-type: text/plain; charset=utf-8');

// برای زمانی که متن خروجی شما با ساختار جیسون باشد می توانید از این کد استفاده کنید
header('Content-Type: application/json ; charset=utf-8 ');

 

برای تبدیل ارایه به رشته جیسون

echo json_encode($myArray,JSON_UNESCAPED_UNICODE);

چند مثال ساده:

$myArray['site']='Nitro Code';
$myArray['name']='Benyamin';
//خروجی \/
{"site":"Nitro Code","name":"Benyamin"}
//--------------------------------------
$myArray[]="blue";
$myArray[]="red";
$myArray[]="white";
// خروجی
{"blue","red","white"}

این تابع یک ورودی دریافت می کند و اگر ورودی ما تماما از عدد تشکیل شده باشد مقدار true و در غیر این صورت false را بر می گرداند

$bool=is_numeric($value);

تعدادی متد های با کاربرد های مشابه هم وجود دارند برای مثال اگر می خواهید برسی کنید که مقدار درون یک متغییر رشته است یا نه از متد is_string استفاده می کنیم

if( is_string($name) )

 

با استفاده از کد زیر می توانیم زمان را با توجه به منطقه زمانی ایران دریافت کنیم. در خط اول زمان روی منطقه زمانی ایران تنظیم می شود و در خط دوم اقدام به دریافت تاریخ و زمان می کنیم. توجه کنید که تاریخ به میلادی هست برای این که تاریخ را به صورت میلادی دریافت کنید می توانید از کتابخانه های تبدیل تاریخ استفاده کنید

date_default_timezone_set("Asia/Tehran");
$date_time =  date('Y/m/d H:i:s');

 

برای بدست آورد تعداد عناصر ارایه می توانید از تابع count استفاده کنید

echo count([1,2,3,4,7,9]); // output = 6

برای مقایسه دو رشته با هم از strcasecmp($str1,$str2 ) استفاده می کنیم این تابع بین حروف کوچک و بزرگ حساس نیست

اماتابع Strcmp($str1,$str2) مقایسه را انجام می دهد و نسبت به حروف کوچک و بزرگ حساس است اگر دو رشته کاملا با هم برابر باشند مقدار 0 را بر می گرداند اگر با هم برابر نباشند مقدار -1

مثال :

if( strcasecmp($str1 ,$str2)===0){
  // دو رشته باهم برابر هستند
}

 


جستجوی هوشمند