Category Archives: Android

آموزش استفاده از دیتابیس در اندروید

در ساخت برنامه های همیشه ممکن است نیاز داشته باشیم یک سری از اطلاعات را ذخیره و بازیابی کنیم در برنامه های اندروید راه حل منطقی استفاده از دیتابیس sqlite است .

در این آموزش نحوه استفاده آسان و سریع از این دیتابیس آموزش داده می شود برای شروع کار ابتدا کتابخانه KDB را که کار آن ساده کردن کار با دیتابیس هست را به پروژه خود اضافه میکنیم 

allprojects {
 repositories { 
  ...
  maven { url 'https://jitpack.io' }
 }
}


dependencies {
     ...
     implementation 'com.google.code.gson:gson:2.2.4'
     implementation 'com.github.parsgit:KDB:1.0.1'
	}

در مرحله اول شما باید یک دیتابیس ایجاد کنید برای ایجاد دیتابیس از کد زیر استفاده میکنیم در صورتی که دیتابیس وجود نداشت ایجاد خواهد شد

KDB.init(MainActivity.this,"db_name");

به جای عبارت db_name می توانید نام دلخواه خود را بنویسید

در مرحله دوم باید جدول های( table )  مورد نظر خود را ایجاد کنیم به مثال زیر توجه کنید

KDB.CreateTableQuery createTableQuery=new KDB.CreateTableQuery();
createTableQuery.Table("users")
        .Column("id").INTEGER().KEY_AUTO().Add()
        .Column("name").TEXT().Add()
        .Column("username").TEXT().NULL_ABLE(false).Add()
        .Column("age").INTEGER().DEFAULT(0).Add()
        .Build();

فرض کنید ما میخواهیم اطلاعات یک سری کاربر را که شامل نام و نام کاربری و سن می باشد را ذخیره کنیم پس با کد بالا جدولی به اسم users ایجاد میکنیم جدول users باید داری ستون هایی با نام های id , name , username , age باشد تا بتوانیم اطلاعات را در انها ذخیره کنیم 

توضیح : در این قسمت از کد

 Column("age").INTEGER().DEFAULT(0).Add

ستون age ( سن ) را ایجاد میکنیم و نوع آن را عدد صحبح ( INTEGER )  و مقدار پیش فرض را صفر در نظر گرفته ایم

تا اینجا ما یک دیتابیس به همراه جداول مربوطه ایجاد کردیم حالا نوبت آن رسیده که اطلاعاتی را در دیتابیس ذخیره کنیم برای ذخیره اطلاعات در sql از دستور INSERT استفاده میکنیم

KDB.query("insert into users (name,username,age) values ('beny','nitrocode.ir',24)") .exec();

// یا به صورت زیر عمل میکنیم

JsonObject values=new JsonObject();
    values.addProperty("name","beny");
    values.addProperty("username","nitrocode.ir");
    values.addProperty("age",24);

    KDB.query("insert into users (name,username,age) values (:name,:username,:age)",values)
        .exec();

با استفاده از کتابخانه KDB می توان مقدار پارامتر ها را به صورت جیسون ابجکت یا ارایه لیست ارسال کرد در قسمت دوم کد بالا ما یک متغیر جیسون آبجک با نام values ایجاد کردیم و مقادیر name , username , age را مقدار دهی کردیم .

روش سوم مقدار دهی پارامتر ها به صورت ارایه لیست هست که من خودم بیشتر از این روش استفاده میکنم در کد زیر می توانید نحوه کار را مشادهد کنید

ArrayList<String> params=new ArrayList<>();
    params.add("myname-test");
    params.add("abcd");
    params.add("24");

    KDB.query("insert into users (name,username,age) values (?,?,?)",params).exec();

در روش سوم باید ترتیب ورود اطلاعات را در نظر داشته باشد

SELECT ( بازیابی اطلاعات ثبت شده )

برای فراخانی اطلاعات از دیتابیس از دستور SELECT استفاده میکنیم چند روش مختلف SELECT را مشاهده کنید

JsonArray result = new JsonArray();

// دریافت تمام اطلاعات ثبت شده در جدول
result = KDB.query(" select * from users ").getJsonArray();

//دریافت اطلاعات یک کاربر بر اساس نام کاربری
ArrayList<String> params=new ArrayList<>();
params.add("nitrocode.ir");

result = KDB.query(" select * from users where username = ? ",params);

// دریافت اطلاعات کاربرانی که سنشان بیشتر از 20 سال است
ArrayList<String> params=new ArrayList<>();
params.add("20");

result = KDB.query(" select * from users where age > ? ",params);


 

UPDATE ( ویرایش اطلاعات )

در این مثال فرض میکنیم اطلاعات کاربری به نام علی در دیتابیس ما وجود دارد

// اطلاعات فرضی کاربر در دیتابیس ما
name   : ali
username : ali156
age    : 18

که ما می خواهیم سن او را که در دیتابیس 18 ثبت شده به 30 تغییر دهیم

JsonObject values=new JsonObject(); values.addProperty("username","ali156"); values.addProperty("age",30);

KDB.query(" update users set age = :age where username = :username",values).exec();

با اجرای کد بالا اطلاعات کاربر با نام کاربری ali156 جستجو می شود و سن او به 30 تغییر پیدا می کند

DELETE ( حذف اطلاعات )

ArrayList<String> params=new ArrayList<>();
params.add("ali157");

KDB.query(" delete from users username = ? ").exec();

این کد اطلاعات ali را حذف میکند


ارتباط سریع با اینترنت در اندروید

کتابخانه های زیاد برای برقراری ارتباط با اینترنت برای اندروید وجود دارد اما یک کتابخانه جامع که بتونه اکثر نیاز های ما را هنگام برنامه نویسی رفع کنه خیلی مفید خواهد بود همچنین این کتابخونه باید به گونه ای باشه که کار باهاش ساده باشه و برنامه نویس را زیاد درگیر کدنویسی نکنه درواقع کدنویسی رو برای ما کاهش بده کتابخونه ای که در ادامه معرفی میکنیم دارای این ویژگی ها مفید است پس این کتابخونه را از دست ندهید 🙂

نام این کتابخونه : Fast Android Networking Library

نحوه استفاده :

برای افزودن این کتابخونه به پروژه کد زیر رو در build.gradle خود اضافه کنید

compile 'com.amitshekhar.android:android-networking:1.0.0'

برای اجازه دسترسی با اینترنت هم باید کد زیر رو در manifest پروژتون اضافه کنید

در متد onCreate کلاس application کد زیر رو مینویسیم این کد کتابخونه ما رو مقدار دهی اولیه  میکنه و برای استفاده اماده میکنه

AndroidNetworking.initialize(getApplicationContext());

// Adding an Network Interceptor for Debugging purpose:
OkHttpClient okHttpClient = new OkHttpClient().newBuilder().addNetworkInterceptor(new StethoInterceptor()).build();
AndroidNetworking.initialize(getApplicationContext(),okHttpClient);

Making a GET Request :

AndroidNetworking.get("https://fierce-cove-29863.herokuapp.com/getAllUsers/{pageNumber}")
         .addPathParameter("pageNumber", "0")
         .addQueryParameter("limit", "3")
         .addHeaders("token", "1234")
         .setTag("test")
         .setPriority(Priority.LOW)
         .build()
         .getAsJSONArray(new JSONArrayRequestListener() {
          @Override
          public void onResponse(JSONArray response) {
           // do anything with response
          }
          @Override
          public void onError(ANError error) {
           // handle error
          }
        });

 

 

Making a POST Request

AndroidNetworking.post("https://fierce-cove-29863.herokuapp.com/createAnUser")
         .addBodyParameter("firstname", "Amit")
         .addBodyParameter("lastname", "Shekhar")
         .setTag("test")
         .setPriority(Priority.MEDIUM)
         .build()
         .getAsJSONObject(new JSONObjectRequestListener() {
          @Override
          public void onResponse(JSONObject response) {
           // do anything with response
          }
          @Override
          public void onError(ANError error) {
           // handle error
          }
        });

You can also post java object, json, file, etc in POST request like this.

User user = new User();
user.firstname = "Amit";
user.lastname = "Shekhar";

AndroidNetworking.post("https://fierce-cove-29863.herokuapp.com/createUser")
         .addBodyParameter(user) // posting java object
         .setTag("test")
         .setPriority(Priority.MEDIUM)
         .build()
         .getAsJSONArray(new JSONArrayRequestListener() {
          @Override
          public void onResponse(JSONArray response) {
           // do anything with response
          }
          @Override
          public void onError(ANError error) {
           // handle error
          }
        });


JSONObject jsonObject = new JSONObject();
try {
  jsonObject.put("firstname", "Amit");
  jsonObject.put("lastname", "Shekhar");
} catch (JSONException e) {
 e.printStackTrace();
}
    
AndroidNetworking.post("https://fierce-cove-29863.herokuapp.com/createUser")
         .addJSONObjectBody(jsonObject) // posting json
         .setTag("test")
         .setPriority(Priority.MEDIUM)
         .build()
         .getAsJSONArray(new JSONArrayRequestListener() {
          @Override
          public void onResponse(JSONArray response) {
           // do anything with response
          }
          @Override
          public void onError(ANError error) {
           // handle error
          }
        });
        
AndroidNetworking.post("https://fierce-cove-29863.herokuapp.com/postFile")
         .addFileBody(file) // posting any type of file
         .setTag("test")
         .setPriority(Priority.MEDIUM)
         .build()
         .getAsJSONObject(new JSONObjectRequestListener() {
          @Override
          public void onResponse(JSONObject response) {
           // do anything with response
          }
          @Override
          public void onError(ANError error) {
           // handle error
          }
        });

Using it with your own JAVA Object – JSON Parser

/*--------------Example One -> Getting the userList----------------*/
AndroidNetworking.get("https://fierce-cove-29863.herokuapp.com/getAllUsers/{pageNumber}")
        .addPathParameter("pageNumber", "0")
        .addQueryParameter("limit", "3")
        .setTag(this)
        .setPriority(Priority.LOW)
        .build()
        .getAsObjectList(User.class, new ParsedRequestListener<List<User>>() {
          @Override
          public void onResponse(List<User> users) {
           // do anything with response
           Log.d(TAG, "userList size : " + users.size());
           for (User user : users) {
            Log.d(TAG, "id : " + user.id);
            Log.d(TAG, "firstname : " + user.firstname);
            Log.d(TAG, "lastname : " + user.lastname);
           }
          }
          @Override
          public void onError(ANError anError) {
           // handle error
          }
        });
/*--------------Example Two -> Getting an user----------------*/
AndroidNetworking.get("https://fierce-cove-29863.herokuapp.com/getAnUserDetail/{userId}")
        .addPathParameter("userId", "1")
        .setTag(this)
        .setPriority(Priority.LOW)
        .build()
        .getAsObject(User.class, new ParsedRequestListener<User>() {
           @Override
           public void onResponse(User user) {
            // do anything with response
            Log.d(TAG, "id : " + user.id);
            Log.d(TAG, "firstname : " + user.firstname);
            Log.d(TAG, "lastname : " + user.lastname);
           }
           @Override
           public void onError(ANError anError) {
            // handle error
           }
         }); 
/*-- Note : YourObject.class, getAsObject and getAsObjectList are important here --*/

دانلود یک فایل از سرور

AndroidNetworking.download(url,dirPath,fileName)
         .setTag("downloadTest")
         .setPriority(Priority.MEDIUM)
         .build()
         .setDownloadProgressListener(new DownloadProgressListener() {
          @Override
          public void onProgress(long bytesDownloaded, long totalBytes) {
           // do anything with progress 
          }
         })
         .startDownload(new DownloadListener() {
          @Override
          public void onDownloadComplete() {
           // do anything after completion
          }
          @Override
          public void onError(ANError error) {
           // handle error  
          }
        });

اپلود فایل به سرور

AndroidNetworking.upload(url)
         .addMultipartFile("image",file)  
         .addMultipartParameter("key","value")
         .setTag("uploadTest")
         .setPriority(Priority.HIGH)
         .build()
         .setUploadProgressListener(new UploadProgressListener() {
          @Override
          public void onProgress(long bytesUploaded, long totalBytes) {
           // do anything with progress 
          }
         })
         .getAsJSONObject(new JSONObjectRequestListener() {
          @Override
          public void onResponse(JSONObject response) {
           // do anything with response        
          }
          @Override
          public void onError(ANError error) {
           // handle error 
          }
         });

دریافت و ارسال به سرور با کتابخانه volley

volley یک کتابخونه سبک و سریع برای برقراری ارتباط ارسال و دریافت اطلاعات از سرور توسط برنامه اندرویده و کارکردن باهاش تقریبا خیلی ساده است.

برای افزودن کتاب خونه volley به برنامه خود کد زیر را در gradle قرار دهید و پروژه رو sync new کنید

Github : android-volley

compile 'com.mcxiaoke.volley:library:1.0.19'

برای دریافت متن به صورت string به صورت زیر عمل می کنیم

RequestQueue queue = Volley.newRequestQueue(this);

StringRequest stringRequest=new StringRequest(Request.Method.POST, url, new Response.Listener<String>() {
  @Override
  public void onResponse(String response) {

  }
}, new Response.ErrorListener() {
  @Override
  public void onErrorResponse(VolleyError error) {


  }
});
queue.add(stringRequest);

به جای کد Request.Method.POST می تونید Request.Method.GET رو استفاده کنید که بستگی به کد سمت سرورتون داره درواقع نوع متد ارتباط رو انتخاب میکنیم

نحوه ارسال پارامتر هم به صورت زیر انجام میشه

RequestQueue queue = Volley.newRequestQueue(this);
StringRequest stringRequest=new StringRequest(Request.Method.GET, url, new Response.Listener<String>() {
  @Override
  public void onResponse(String response) {
    
  }
}, new Response.ErrorListener() {
  @Override
  public void onErrorResponse(VolleyError error) {

  }
}){
  @Override
  public Map<String,String> getParams(){
    Map<String,String> params=new HashMap<>();
    params.put("id","12");
    return params;
  }
};
queue.add(stringRequest);

در این مثال پارامتر id با مقدار 12 را به سرور به صورت GET ارسال و پاسخ سرور را در قسمت onResponse دریافت میکنیم