ارتباط سریع با اینترنت در اندروید

ارتباط سریع با اینترنت در اندروید

کتابخانه های زیاد برای برقراری ارتباط با اینترنت برای اندروید وجود دارد اما یک کتابخانه جامع که بتونه اکثر نیاز های ما را هنگام برنامه نویسی رفع کنه خیلی مفید خواهد بود همچنین این کتابخونه باید به گونه ای باشه که کار باهاش ساده باشه و برنامه نویس را زیاد درگیر کدنویسی نکنه درواقع کدنویسی رو برای ما کاهش بده کتابخونه ای که در ادامه معرفی میکنیم دارای این ویژگی ها مفید است پس این کتابخونه را از دست ندهید 🙂

نام این کتابخونه : Fast Android Networking Library

نحوه استفاده :

برای افزودن این کتابخونه به پروژه کد زیر رو در build.gradle خود اضافه کنید

compile 'com.amitshekhar.android:android-networking:1.0.0'

برای اجازه دسترسی با اینترنت هم باید کد زیر رو در manifest پروژتون اضافه کنید

در متد onCreate کلاس application کد زیر رو مینویسیم این کد کتابخونه ما رو مقدار دهی اولیه  میکنه و برای استفاده اماده میکنه

AndroidNetworking.initialize(getApplicationContext());

// Adding an Network Interceptor for Debugging purpose:
OkHttpClient okHttpClient = new OkHttpClient().newBuilder().addNetworkInterceptor(new StethoInterceptor()).build();
AndroidNetworking.initialize(getApplicationContext(),okHttpClient);

Making a GET Request :

AndroidNetworking.get("https://fierce-cove-29863.herokuapp.com/getAllUsers/{pageNumber}")
         .addPathParameter("pageNumber", "0")
         .addQueryParameter("limit", "3")
         .addHeaders("token", "1234")
         .setTag("test")
         .setPriority(Priority.LOW)
         .build()
         .getAsJSONArray(new JSONArrayRequestListener() {
          @Override
          public void onResponse(JSONArray response) {
           // do anything with response
          }
          @Override
          public void onError(ANError error) {
           // handle error
          }
        });

 

 

Making a POST Request

AndroidNetworking.post("https://fierce-cove-29863.herokuapp.com/createAnUser")
         .addBodyParameter("firstname", "Amit")
         .addBodyParameter("lastname", "Shekhar")
         .setTag("test")
         .setPriority(Priority.MEDIUM)
         .build()
         .getAsJSONObject(new JSONObjectRequestListener() {
          @Override
          public void onResponse(JSONObject response) {
           // do anything with response
          }
          @Override
          public void onError(ANError error) {
           // handle error
          }
        });

You can also post java object, json, file, etc in POST request like this.

User user = new User();
user.firstname = "Amit";
user.lastname = "Shekhar";

AndroidNetworking.post("https://fierce-cove-29863.herokuapp.com/createUser")
         .addBodyParameter(user) // posting java object
         .setTag("test")
         .setPriority(Priority.MEDIUM)
         .build()
         .getAsJSONArray(new JSONArrayRequestListener() {
          @Override
          public void onResponse(JSONArray response) {
           // do anything with response
          }
          @Override
          public void onError(ANError error) {
           // handle error
          }
        });


JSONObject jsonObject = new JSONObject();
try {
  jsonObject.put("firstname", "Amit");
  jsonObject.put("lastname", "Shekhar");
} catch (JSONException e) {
 e.printStackTrace();
}
    
AndroidNetworking.post("https://fierce-cove-29863.herokuapp.com/createUser")
         .addJSONObjectBody(jsonObject) // posting json
         .setTag("test")
         .setPriority(Priority.MEDIUM)
         .build()
         .getAsJSONArray(new JSONArrayRequestListener() {
          @Override
          public void onResponse(JSONArray response) {
           // do anything with response
          }
          @Override
          public void onError(ANError error) {
           // handle error
          }
        });
        
AndroidNetworking.post("https://fierce-cove-29863.herokuapp.com/postFile")
         .addFileBody(file) // posting any type of file
         .setTag("test")
         .setPriority(Priority.MEDIUM)
         .build()
         .getAsJSONObject(new JSONObjectRequestListener() {
          @Override
          public void onResponse(JSONObject response) {
           // do anything with response
          }
          @Override
          public void onError(ANError error) {
           // handle error
          }
        });

Using it with your own JAVA Object – JSON Parser

/*--------------Example One -> Getting the userList----------------*/
AndroidNetworking.get("https://fierce-cove-29863.herokuapp.com/getAllUsers/{pageNumber}")
        .addPathParameter("pageNumber", "0")
        .addQueryParameter("limit", "3")
        .setTag(this)
        .setPriority(Priority.LOW)
        .build()
        .getAsObjectList(User.class, new ParsedRequestListener<List<User>>() {
          @Override
          public void onResponse(List<User> users) {
           // do anything with response
           Log.d(TAG, "userList size : " + users.size());
           for (User user : users) {
            Log.d(TAG, "id : " + user.id);
            Log.d(TAG, "firstname : " + user.firstname);
            Log.d(TAG, "lastname : " + user.lastname);
           }
          }
          @Override
          public void onError(ANError anError) {
           // handle error
          }
        });
/*--------------Example Two -> Getting an user----------------*/
AndroidNetworking.get("https://fierce-cove-29863.herokuapp.com/getAnUserDetail/{userId}")
        .addPathParameter("userId", "1")
        .setTag(this)
        .setPriority(Priority.LOW)
        .build()
        .getAsObject(User.class, new ParsedRequestListener<User>() {
           @Override
           public void onResponse(User user) {
            // do anything with response
            Log.d(TAG, "id : " + user.id);
            Log.d(TAG, "firstname : " + user.firstname);
            Log.d(TAG, "lastname : " + user.lastname);
           }
           @Override
           public void onError(ANError anError) {
            // handle error
           }
         }); 
/*-- Note : YourObject.class, getAsObject and getAsObjectList are important here --*/

دانلود یک فایل از سرور

AndroidNetworking.download(url,dirPath,fileName)
         .setTag("downloadTest")
         .setPriority(Priority.MEDIUM)
         .build()
         .setDownloadProgressListener(new DownloadProgressListener() {
          @Override
          public void onProgress(long bytesDownloaded, long totalBytes) {
           // do anything with progress 
          }
         })
         .startDownload(new DownloadListener() {
          @Override
          public void onDownloadComplete() {
           // do anything after completion
          }
          @Override
          public void onError(ANError error) {
           // handle error  
          }
        });

اپلود فایل به سرور

AndroidNetworking.upload(url)
         .addMultipartFile("image",file)  
         .addMultipartParameter("key","value")
         .setTag("uploadTest")
         .setPriority(Priority.HIGH)
         .build()
         .setUploadProgressListener(new UploadProgressListener() {
          @Override
          public void onProgress(long bytesUploaded, long totalBytes) {
           // do anything with progress 
          }
         })
         .getAsJSONObject(new JSONObjectRequestListener() {
          @Override
          public void onResponse(JSONObject response) {
           // do anything with response        
          }
          @Override
          public void onError(ANError error) {
           // handle error 
          }
         });

Leave a Reply

جستجوی هوشمند